Khóa họcKhóa học Inhouse

Khóa học Inhouse – CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CÔNG TY

By 07/09/2020September 15th, 2020No Comments

Mục tiêu

Vào cuối khóa, các học viên sẽ có thể:

  • hiểu rõ chiến lược là gì và vai trò của chiến lược trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp;
  • biết được chiến lược cạnh tranh và sự cần thiết của chiến lược cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện đại
  • biết được các mô hình và công cụ thường dùng trong việc xây dựng chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp, khu vực và địa bàn mình quản lý;
  • dùng được công cụ xác định vị thế hiện tại của doanh nghiệp, nhằm có cơ sở để hoạch định chiến lược cho tương lai;
  • hoạch định chiến lược mới phù hợp với năng lực thực của doanh nghiệp;
  • sử dụng công cụ để đánh giá, hoạch định và xây dựng chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp, phòng ban và khu vực của mình quản lý.

Cấu trúc khóa học

Phương pháp giảng dạy yêu cầu học viên phải hoạt động nhiều trong suốt khóa học. Các bài nghiên cứu, bài đọc, thảo luận nhóm, bài thực hành tại nơi làm việc và trình bày cuối khóa sẽ được sử dụng để giúp học viên đạt được các kiến thức cần thiết để có thể hoạch định chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Học viên

Khóa học được thiết kế dành cho các Giám đốc/Trưởng, Phó phòng bán hàng, marketing, những người phải hoạch định và triển khai chiến lược cạnh tranh cho bộ phận, phòng ban và doanh nghiệp của mình.

Nội dung khóa học

BÀI HỌC

NỘI DUNG CHÍNH

KẾT QUẢ

1.   Tổng quan về chiến lược & chiến lược cạnh tranh

·      Chiến lược là gì ?

·        Mô hình OSTI

·        Các cấp độ và vai trò của chiến lược

·        Chiến lược cạnh tranh

·      Nắm bắt và hiểu được chiến lược là gì.

·      Hiểu được tầm vai trò của chiến lược đối với với doanh nghiệp

·      Hiểu được khái niệm chiến lược cạnh tranh là gì

2.   Bản đồ kinh doanh khu vực

·      Định nghĩa bản đồ kinh doanh khu vực

·      Phân loại các khu vực trên bản đồ kinh doanh

·      Vẽ bản đồ kinh doanh khu vực do mình quản lý

·      Hiểu được bản đồ kinh doanh khu vực là gì và tầm quan trong của nó trong việc thực hiện công tác bán hàng tại khu vực

·      Biết được các mảng khu vực kinh doanh có trên bản đồ kinh doanh

·      Đánh giá tình hình cạnh tranh thông bản đồ kinh doanh

3.   Vị thế cạnh tranh

·      Phân tích các dạnh vị thế cạnh tranh

·      Chiến lược cạnh tranh – Lý thuyết trò chơi

·      Chiến lược cạnh tranh dành cho từng vị thế

·      Phân tích năng lực đội ngũ bán hang tại khu vực mình quản lý

·      Biết cách phân tích và xác lập vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp, khu vực kinh doanh

·      Phân tích năng lực của đội ngũ bán hàng tại khu vực

4.   Phân tích đối thủ

·      Đặc điểm của đối thủ tại khu vực

·      Các phản ứng đối thủ có thể sử dụng

·      Công cụ dùng phân tích

·      Nhận biết đối thủ tại khu vực kinh doanh và dự đoán những phản ứng mà đối thủ có thể sử dụng khi bị cạnh tranh

5.   Các chiến thuật cạnh tranh

·      Cạnh các chiến thuật cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện đại

·      Nhóm chiến thuật cho từng nhóm vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp

·      Biết được các chiến thuật phòng thủ và tấn công

·      Lựa chọn chiến thuật phù hợp với doanh nghiệp và khu vực kinh doanh

6.   Thực thi chiến lược cạnh tranh

·      Sử dụng công cụ hoạch định chiến lược & chiến thuật cạnh tranh phù hợp

·      Kiểm tra và hiệu chỉnh chiến lược , chiến thuật phù hợp và kịp lúc

·      Thực hành hoạch định.

·      Biết cách sử dụng công cụ giúp việc hoạch định và kiểm tra, hiệu chỉnh chiến lược, chiến thuật được hiệu quả nhất