Khóa họcKhóa học Inhouse

Khóa học Inhouse – 40 CHUYÊN ĐỀ MARKETING

By 07/09/2020September 15th, 2020No Comments

Stt

Tiêu đề

Tóm tắt nội dung

1

The 20 Rules in Modern Brand Marketing (20 Nguyên tắc Cơ bản của Brand Marketing)

Cơ sở nền tảng lý luận của Marketing hiện đại trong bối cảnh khoa học quản trị thương hiệu; Phân biệt với lý thuyết cũ Product Marketing)

(mô hình của chuyên gia Võ Văn Quang)

 

2

Brand Naming & Brand Identity System – Kỹ năng sang tạo Tên thương hiệu và Cấu trúc hệ thống nhận diện thương hiệu

Phương pháp sáng tạo Tên Thương hiệu; Cấu trúc thương hiệu trên bao bì; Cấu trúc chiến lược đa nhãn hiệu; Quy trình Xây dựng hệ thống Nhận diện Thương hiệu; Quy chế quản trị thương hiệu…

 

3

Product & Brand Strategy (Chiến lược Phát triển Cơ cấu Thương hiệu & Sản phẩm cho tập đoàn)

Chiến lược Marketing cho từng dòng hay đơn thể sản phẩm; Chiến lược trong bối cảnh cấu trúc Đa-sản-phẩm song hành với cấu trúc thương hiệu
4

Distribution Strategy & Sales Management (Chiến lược Phân phối & Quản trị Bán hàng Chuyên nghiệp)

Xây dựng hệ thống phân phối, tổ chức kênh và địa bàn, chính sách Nhà Phân phối và Đại lý, chính sách giá và chiết khấu, tổ chức quy trình quản trị và báo cáo thị trường…
5

Marketing Audit & Brand Audit (Kiểm toán, Đánh giá Tiếp thị và Đánh giá Thương hiệu, một công cụ đắc lực của quá trình quản trị tiếp thị và quản trị thương hiệu hiện đại)

Kiểm toán marketing là mô hình đánh giá hiệu quả của chiến lược, tổ chức và tính hợp lý của hoạt động marketing doanh nghiệp; Hướng dẫn Marketing Audit bằng Survey trức tiếp vào doanh nghiệp
6

Lateral Thinking and The 6 Thinking Hats (Edward de Bono)

Nguyên tắc Tư duy Sáng tạo và Phương pháp Thực hành sáng tạo theo nguyên tắc “6 chiếc mũ tư duy” của Edward de Bono

 

7

Mô hình quản trị Kéo và Đẩy và Mareketing Above-the-line vs. Below-the-line

 

Mô hình quản trị marketing thương hiệu tiêu biểu giúp nắm bắt bí quyết của các thương hiệu đa-quốc-gia
8

Product Concept, Product Development process (Sáng tạo Sản phẩm, Các Quy trình sáng tạo Sản phẩm)

Conceptualization là quá trình sáng tạo một ý tưởng mới cho một trong bộ ba: Sản phẩm – Dịch vụ – Ý tưởng là đối tượng trao đổi trong định nghĩa Marketing hiện đại của Hiệp hội Marketing Mỹ

 

9

Professional Marketing Planning (Quy trình Hoạch định Marketing chuyên nghiệp)

 

Dựa trên cơ sở The 10 steps of professional marketing planning của GS. Malcom Mc Donald; Hệ thống hoá và hướng dẫn thực hành mẫu kế hoạch marketing theo 2 chiều Top-downvà Bottom-up…
10

Brand Planning & Budget Planning (Kỹ năng Dự báo & Lập kế hoạch ngân sách)

Hoạch định Ngấn sách marketing đối chiếu với dự báo kết quả kinh doanh trung và ngắn hạn; Hoạch định phân bổ ngân sách marketing cụ thể đến từng nhóm hoạt động tiêu biểu; Phân tích hiệu quả ngân sách marketing truyền thông
11

Sponsorship Marketing, Event Concept, Event Management (Tiếp thị Tài trợ, Sáng tạo Chương trình, Sự kiện, Tổ chức Sự kiện)

Chiến lược Tài trợ xây dựng thương hiệu; Xây dựng tính cách và hình ảnh thương hiệu bằng Tài trợ và Sự kiện (khác với TVC); Thực hành quy trình tổ chức các loại hình sự kiện tiêu biểu
12

Event Concept for Brand Building (xây dựng sự kiện quảng bá thương hiệu)

Hướng dẫn phân tích Giá trị cốt lõi thương hiệu và Quy trình sáng tạo ý tưởng sự kiện; Xem các tình huống xây dựng ý tưởng sự kiện tiêu biểu nổi bật và Thực hành.
13

Sales Promotion (Quy trình và Kỹ năng Thực hiện Khuyến mãi)

Chiến lược khuyến mãi cho đến kỹ năng xây dựng các loại hình khuyến mãi tiêu biểu phù hợp với từng mục tiêu chiến lược marketing, phân phối và bán hàng…
14

Brand Competition Strategy (Chiến lược Cạnh tranh Marketing và Cạnh tranh Thương hiệu)

Tư duy cạnh tranh Thương hiệu; Tham khảo 22 nguyên lý cạnh tranh của Al Ries & Jack Trout; Mô hình và giải pháp cho 7 trạng thái thị trường cạnh tranh
15

Brand Manager & Brand Management (Chân dung và vai trò của Nhà Quản trị Thương hiệu)

Tư duy và những thói quen cần thiết của một nah quản trị thương hiệu nhà tiếp thị thành công; một leader thành đạt với tư duy marketing và kinh tế thị trường
16

Brief, Briefing & Marketing Creativity Process (Kỹ năng và Quy trình Sáng tạo Marketing, Kỹ năng xây dựng văn bản Brief chuyên nghiệp)

Quy trình sáng tạo chuyên nghiệp luôn tuân thủ các bước và phối hợp nhuần nhuyễn giữa các bên; Làm quen mô hình công nghiệp sáng tạo và Quản trị sáng tạo.
17

The 7P Marketing: from Vision to Strategy, (Mô hình Quản trị Marketing 7P)

Quy trình tiêu biểu của chuyên gia VVQ từ khảo sát phân toích SWOT theo 7P đến việc hoạch định khung chiến lược marketing theo mô hình 7P.
18

Multibrand Strategy (Chiến lược Đa-Thương-hiệu, Đa-Sản-phẩm)

Chiến lược cấu trúc đa sản phẩm cho các tập đoàn và tổng công ty
19

Quản trị thương hiệu theo mô hình Brand Wheel (Paul Temporal)

Dành cho các nhà quản tri thương hiệu chuyên nghiệp (tại các công ty chuyên nghiệp); Định hướng cấu trúc công ty định hướng mô hình quản trị thương hiệu
20

Channel Development, Above-the-line & Below-the-line Strategy (Chiến lược Marketing Above-the-line & Below-the-line, Trên ngạch & Dưới ngạch)

Chiến lược Kéo và Đẩy cụ thể theo từng kênh và địa bàn; Hoạch định chi tiết và chia sẻ kinh nghiệm cọ xát thực tế; áp dụng theo từng nhóm ngành phù hợp với thành phần học viên tham dự.
21

E-Commerce, Internet, Viral Marketing (Tiếp thị trong môi trường thương mại điện tử, internet, viral marketing)

Thương mại điện tử trong Chiến lược marketing tổng quan; Các mô hình liên kết truyền thông trên môi trường internet; Cơ chế thương mại ‘chia sẻ’; Viral Marketing.
22

P3&P4 Marketing Strategy (Tư duy và Mô hình Chiến lược P3&P4)

Ứng dụng mô hình 7P nhưng định hướng chủ đạo theo mô hình P3 và P4 đồng thời phối hợp với các chuỗi giá trị từng ngành (Nông nghiệp, Du lịch, Hàng tiêu dùng…)
23

Multilateral Segmentation and Consumer Insight (Kỹ năng Phân khúc đa chiều, Thấu hiểu khách hàng); ứng dụng mô hình N.I.P

Đào sâu nghiên cứu phân khúc thị trường và khách hàng; Kỹ năng thấu hiểu tâm lý khách hàng; Mô hình NIP đa phân khúc định vị sản phẩm theo chiều dọc và theo chiều ngang.
24

Positioning, Strategic (Định vị Chiến lược, Mô hình 4P theo những quan điểm mới)

Tham khảo và so sánh các mô hình định vị chiến lược trong marketing doanh nghiệp và marketing địa phương
25

Positioning, Brand Image (Các công cụ Định vị hình ảnh Thương hiệu)

So sánh phân biệt giữa định vị hình ảnh & truyền thông với định vị marketing chiến lược
26

Brand Image Diagnosis (Phương pháp phẫu hình ảnh thương hiệu, một cụ đắc lực trong sáng tạo hình ảnh thương hiệu tầm chiến lược và cạnh tranh thương hiệu)

Công cụ tích hợp xây dựng giá trị bản sắc thương hiệu và quản trị bản sắc thương hiệu (brand equity management) – Phẫu hình ảnh cơ bản; Phẫu hình ảnh so sánh; Nghiên cứu thị trường để đo lường phẫu hình ảnh…
27

Program Concepts in TV, Events and Tourism (Phương pháp Xây dựng Ý tưởng Chương trình trong Truyền hình, Sự kiện và Du lịch)

Xây dựng Ý tưởng các Sự kiện thể thao văn hoá trong lễ hội, showbiz và du lịch; Quy trình dựng concept đến kịch bản; Quy trình kỹ thuật; gắn kết concept và ý nghĩa văn hoá lễ hội di sản.
28

Advertising Analysis & Creative Evaluation (Phân tích Quảng cáo, Đánh giá Sáng tạo)

Đánh giá các format sáng tạo tiêu biểu trong marketing: TVC; Print Ads; Promotion; Event; PR; TV program… theo các phương pháp tiêu biểu: đánh giá phân tích ý tưởng thương hiệu và thị trường; đánh giá theo nhóm; đánh giá theo focus group… Thang điểm SMILE lượng hoá sáng tạo.
29

Total Communication Process, Integrated Marketing Communication (Quy trình truyền thông tích hợp)

IMC sử dụng trong hấu hết các campaign marketing và thương hiệu; triển khoa các mẫu IMC và thực hành hoạch định truyền thông tổng lực.
30

Media Habits, Trend and Lifestyle (Nghiên cứu sở thích truyền thông và khuynh hướng liên quan)

Làm quen với Nghiên cứu Truyền thông: thói quen truyền thông, hệ thống chỉ số đo; khuynh hướng và phong cách tiêu dùng; mạng xã hội… làm cơ sở của các kế hoạch và sáng tạo trong truyền thông tiếp thị
31

Pricing & Profit Strategy: from Cost, to Distribution Pricing and Consumer Pricing Strategies (Chiến lược Giá và Lợi nhuận: Từ Chi phí, đến Chiến lược định Giá phân phối và Chiến lược giá tiêu dùng)

Chiến lược giá theo marketing bổ sung và các phương pháp định giá truyền thống; định giá marketing theo chuỗi giá trị; định giá theo thương hiệu; định giá cạnh tranh…
32

Pricing in Relation with Multibrand Strategy (Chiến lược Giá trong Chiến lược Đa-Sản-phẩm, Đa-Thương-hiệu)

Định gía đa sản phẩm: vai trò của các nấc định giá sản phẩm cao cấp trung cấp và đại chúng; hoạch toán tài chính tổng quát theo định giá đa nấc; tối ưu hoá marketing chiến lược cụ thể bằng các thủ pháp định giá đa nấc.
33

PR (public relations) & CSR (corporate social responsibility) (Chiến lược lược quan hệ cộng đồng và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tổ chức)

Chiến lược Truyền thông phi quảng cáo; PR và CSR; Đạo đức và Sứ mệnh thương hiệu trong PR; Thương hiệu cá nhân lãnh đạo; Xứ lý khủng hoảng truyền thông…
34

Corporate (marketing) Communication và Corporate Culture (văn hoá doanh nghiệp)

Phân biệt internal và external trong chiến lược truyền thông cấp công ty; so sánh truyền thông cấp công ty và sản phẩm; Mô hình Loop và Nội biên; Sáng tạo gắn kết giữa truyền thông và sứ mệnh công ty…
35

Modern Trade, Trends and Development (Xu hướng và Sự phát triển Các kênh Phân phối Hiện đại Modern Trade)

Giới thiệu các mô hình bán lẻ hiện đại modern trades; Phân tích xu hướng và cạnh tranh bán lẻ hiện đại theo từng kênh; Xây dựng chiến lược phân phối trong bối cảnh bán lẻ hiện đại; Các kỹ thuật và cơ chế phối hợp internet và e-commerce.
36

The 7 rules in designing brand identity – ‘The Big 7’ (Mô hình 7 phương pháp thiết kế Logo & Nhận diện Thương hiệu)

Những nguyên lý cơ sở của thiết kế nhận diện thương hiệu; Kinh nghiệm từ các Agency hàng đầu thế giới: Landor, Cowan, Red, Liquid…
37

Landor 6 Styles of Brand Naming & Messaging

Mô hình sáng tạo naming và slogan cho thương hiệu; quy trình sang tạo một slogan để đời…
38

The 7 Steps for Salesman, Personal Selling Skills (Bảy Bước bán hàng, Kỹ năng bán hàng cá nhân)

Kỹ năng bán hành cá nhân; mô hình tiêu biểu bảy bước bán hàng cá nhân; những kỹ năng cá nhân cơ bản cho người marketing…
39

Marketing in the development of association (Chiến lược Marketing ứng dụng trong việc phát triển Hiệp hội Ngành nghề)

Hiệp hội và các mô hình hợp tác: Câu lạc bộ, Hợp tác xã (kiểu mới), thương hiệu tập thể…
40

Destination Branding & Country Marketing and PCI (Chiến lược Thương hiệu Địa danh, Tiếp thị Địa phương và ứng dụng của Chỉ số lượng hóa năng lực cạnh tranh PCI)

Ứng dụng của 2 mô hình tiêu biểu trong marketing places đó là PCI và Mô hình Lục giác (Simon Anholt); Thương hiệu địa phương: từ khái niệm đến các chiến lược tiêu biểu…
41

Digital Marketing & Branding (Chiến lược Tiếp thị & Thương hiệu trong môi trường kỹ thuật số và internet)

Các xu hướng thương mại điển tử và những điển hình trong 10 năm qua; Phân tích hiện trạng thương mại điển tử và nội dung số Việt Nam; Tiềm năng và ý tưởng kinh doanh…
42

Các mô hình Liên kết thương hiệu và Thị trường cho chuỗi giá trị Nông nghiệp

Mô hình Hai chiều; Các hình thức liên kết ngang; Những nguyên tắc thiết lập và vai trò thương hiệu; Chiến lược thị trường trong liên kêt Nông nghiệp.
43

Ứng dụng Mô hình BCG trong phân tích tiềm năng cấu trúc Đa-sản-phẩm

Có format mẫu trên excel và hướng dẫn phân tích BCG: tiềm năng của các vòng đời sản phẩm; cơ hội đột phá sản phẩm và tối ưu hoá tài chính marketing.
44

Xây dựng Thương hiệu Cá nhân – personal branding

Phong cách cá nhân; Chuỗi Giá trị; 10 Thói quen tiêu biểu; Chiến lược cuộc đời; Sứ mệnh cá nhân…