Nguyên Trưởng khoa Luật Kinh Tế ĐHKT Tp.HCM MA

  • Ông Lê Văn Hưng nguyên là Trưởng Khoa Luật Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông là một chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về kinh doanh, thương  mại, hợp đồng và sở hữu trí tuệ.
  • Ông còn là giảng viên các chương trình đào tạo Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính, Kiểm toán viên tại các cơ sở đào tạo như trường doanh nhân PACE, Viện Kinh tế phát triển (IDR), Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp (IABM), Viện Quản trị và Tài chính (IFA), Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp cho Hội Doanh nghiệp TP.HCM…
Khóa học Giảng viên đứng lớp