CT HĐQT kiêm TGĐ Doanh Chủ | TV HĐQT CTCP DFURNI
PCT HĐQT Doanh Chủ | TGĐ Công ty đầu tư Myan Asset Management
TV HĐQT Công ty Doanh Chủ | PGĐ Tiếp Thị Keppel Land