CT HĐQT kiêm TGĐ Doanh Chủ | CT HĐQT CTCP Hồng Ngân
PCT HĐQT Doanh Chủ | TGĐ Công ty đầu tư Myan Asset Management