Phạm Xuân Lãng

Giảng viên Doanh Chủ - Giám đốc QL BĐS Công ty CP An Phú
 
Mr.Pham Xuan Lang

Mr. Phạm Xuân

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Từ 2015 đến nay: Giám đốc quản lý bất động sản Công ty CP An Phú.
Từ 2012 đến 2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty đầu tư BĐS Tương Lai.
Từ 2010 đến 2012: Giám đốc quản lý bất động sản Công ty Colliers Việt Nam.
Từ 2008 đến 2010: Giám đốc Kinh doanh tiếp thị và Quản lý bất động sản Công ty Platinum 1.
Từ 2005 đến 2008: Giám đốc Quản lý bất động sản Công ty Colliers.
Từ 2001 đến 2005:  Giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ BĐS Sài Gòn.
Từ 1996 đến 2001: Giám đốc Quản lý bất động sản Công ty Chesterton International.