KB01

ĐĂNG KÝ HỌC
 
TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Mọi loại hình tổ chức, dù lớn hay nhỏ, đều phải đối mặt với các yếu tố và ảnh hưởng cả bên trong và bên ngoài làm cho tổ chức không chắc chắn liệu mình có đạt được mục tiêu hay không và khi nào sẽ đạt được mục tiêu. Tác động của sự không chắc chắn này lên các mục tiêu của một tổ chức chính là “rủi ro”. (Trích Tiêu chuẩn Quốc gia

Quản lý rủi ro – TCVN 31000:2011)

Tổ chức thành công thường có một hệ thống kiểm soát hiệu quả. Kiểm soát đóng góp vào thành công bằng việc hướng tổ chức đến việc hoàn thành nhiệm vụ của họ. Nếu không có kiểm soát hiệu quả, rất dễ dàng cho các cá nhân, nhóm, hoặc tổ chức đi chệch khỏi nhiệm vụ mong muốn của tổ chức. Nếu cho rằng tất cả các hệ thống của một tổ chức hoạt động hoàn hảo, kiểm soát sẽ không cần thiết. Ngược lại, khi có vấn đề, kiểm soát là cần thiết. Trong thế giới thực sẽ luôn có vấn đề do đó, kiểm soát sẽ luôn luôn là cần thiết. (Enterprise Risk Management Integrated Framework, COSO)

 

Đây là một trong những lý do dẫn đến sự ra đời của Ban Kiểm soát trong các tổ chức, các doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp hiện hành, cũng đã quy định rõ tại Điều 95 – Ban Kiểm soát sẽ phải được thành lập khi công ty có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty.

Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính cũng như thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính.

Không chỉ vậy, Ban Kiểm soát và đội ngũ kiểm toán viên nội bộ hay nhân sự phòng quản trị rủi ro cũng sẽ song hành cùng Ban Điều hành doanh nghiệp trong việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, thiết lập các chốt kiểm soát tại những điểm “xung yếu”, tiểm ẩn rủi ro sai lỗi, thiệt hại.

 

Để làm tròn chức trách, các nhân sự kiểm toán nội bộ và quản tri rủi ro rất cần được tham gia khóa đào tạo chuẩn mực Quốc tế về Kiểm soát nội bộ – Chuẩn COSO và Chuẩn mực Thực hành kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp của IIA (Institute of Internal Auditors), cùng với cách thức vận dụng trong thực tế.

Chương trình KIỂM SOÁT NỘI BỘ & KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP của DOANH CHỦ sẽ giúp:

 • Các Cấp quản lý nắm cách thức tổ chức và vận hành hoạt động Điều hành, hoạt động Kiểm soát, cách thức hệ thống Giám sát tương tác trong hệ thống, theo chuẩn mực Quốc tế;

Các Anh Chị muốn trở thành Kiểm toán viên nội bộ chuyên nghiệp tiếp cận đầy đủ chuẩn mực và cách thức ứng dụng vào công việc tại Tổ chức/Doanh nghiệp.

ĐẾN VỚI CHƯƠNG TRÌNH, ANH/CHỊ SẼ ĐƯỢC:

 • Tiếp cận Chuẩn mực COSO® , chuẩn mực được áp dụng rộng rãi trên Thế giới, về thiết lập Hệ thống kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro trong tổ chức.
 • Tiếp cận chuẩn mực Thực hành kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp của IIA® (Institute of Internal Auditors).
 • Hướng dẫn vận dụng chuẩn mực Quốc tế vào thực tế của Việt Nam, thực tế của chính tổ chức mà các Anh/Chị đang công tác, cùng các kỹ thuật bổ trợ khác.

 

GIẢNG VIÊN:

Chương trình được truyền đạt bởi Giảng viên giàu kinh nghiệm HOÀNG NHÂM NAM –  Người Việt Nam đầu tiên được Viện Kiểm soát nội bộ Hoa kỳ (Internal Control Institute – ICI) cấp Chứng nhận Chuyên gia Kiểm soát nội bộ Quốc tế (Certified Internal Control Specialist – CICS), từ năm 2014.

CHỨNG NHẬN:

Văn bằng KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP do DOANH CHỦ cấp.

ĐỐI TƯỢNG:

 • Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty.
 • Các nhân sự trong đội ngũ Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro tại các tổ chức, doanh nghiệp, muốn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ;

Các nhân sự cần trang bị Chuẩn mực Quốc tế và kinh nghiệm hành nghề, trước khi công tác trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ.

NỘI DUNG:

PHẦN I – KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Các khái niệm về Kiểm soát nội bộ

–    Định nghĩa Kiểm soát nội bộ

–    5 thành phần của hệ thống Kiểm soát nội bộ

–    Mô hình kiểm soát 3 lớp trong tổ chức/doanh nghiệp

–    Quan hệ giữa “Do” và “Check” trong quy trình nghiệp vụ

–    Phân cấp trách nhiệm kiểm soát trong hệ thống

–    Chu trình cải tiến liên tục – PDCA, trong hoạt động kiểm soát nội bộ.

Các thuộc tính đặc thù của Môi trường kiểm soát hiện đại

–    Quy tắc ứng xử

–    Giá trị của tổ chức/doanh nghiệp

–    CEO – & Phong cách điều hành

–    Cấu trúc tổ chức

–    Năng lực nhân sự trong tổ chức

–    Ủy quyền, phân quyền & Truyền thông về Trách nhiệm, quyền hạn

–    Kiểm toán nội bộ & Vai trò, trách nhiệm

–    Thể chế hóa các quy trình vận hành

Quản trị rủi ro trong tổ chức

Rủi ro, cách thức nhận diện và phân tích rủi ro

–    Phương pháp nhận diện rủi ro

–    Phân tích định tính & Phân tích định lượng các rủi ro đã nhận diện

–    Xác định xác suất và tác động

–    Giá trị kỳ vọng

–    Xếp hạng rủi ro

–    Danh sách rủi ro cần  được kiểm soát

–    Lập tài liệu rủi ro

Kiểm soát rủi ro

–    Lập kế hoạch quản trị rủi ro

–    4 chiến lược xử lý rủi ro

–    3 hình thức kiểm soát rủi ro

–    24 chốt kiểm soát ứng dụng

–    Kế hoạch dự phòng đối với rủi ro thứ cấp, rủi ro còn lại

Quy trình 4 bước thiết lập kiểm soát đơn lẻ

–    Nhận diện điểm cần được thiết lập kiểm soát

–    Nhận diện những điểm có nguy cơ thiêt hại cao

–    Thiết lập ma trận Mục tiêu – Nguy cơ

–    Thiết lập kiểm soát đơn lẻ

–    Lập tài liệu Chi phí và hiệu quả của chốt kiểm soát đơn lẻ

Các khung đánh giá hiện trạng tổ chức/doanh nghiệp

–    Đánh giá tinh hình Quản trị công ty – Corporate Governance

–    Đánh giá Môi trường kiểm soát

–    Đánh giá Hoạt động quản trị rủi ro

–    Đánh giá việc Hoạch định mục tiêu và kiểm soát hoạt động kinh doanh

–    Đánh giá hoạt động Truyền thông

–    Đánh giá hoạt động của Hệ thống giám sát

PHẦN II – KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Chuẩn mực Thực hành Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp của IIA
25 chuẩn mực thuộc tính trọng yếu – Đối với các tổ chức và cá nhân hành nghề Kiểm toán nội bộ

42 chuẩn mực hiệu suất trọng yếu – Đối với hoạt động Kiểm toán nội bộ

PHẦN III – HƯỚNG DẪN VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP

Phân biệt một số cặp phạm trù dễ bị nhầm lẫn

–    ISO & Kiểm soát nội bộ

–    Kiểm toán nội bộ – Kiểm soát nội bộ

–    Kiểm toán độc lập – Kiểm toán nội bộ

Thiết lập Hệ thống Kiểm soát nội bộ

–    Phương thức thiết lập Hệ thống và cơ chế kiểm soát nội bộ

–    Xây dựng môi trường kiểm soát

–    Tổ chức đội ngũ quản trị rủi ro

–    Thiết lập Qui trình quản trị rủi ro

–    Xây dựng qui chế kiểm soát

–    Những yếu tố để hệ thống kiểm soát nội bộ vận hành hiệu quả

–    Phương pháp xây dựng qui trình & thiết lập các chốt kiểm soát

Thiết lập bộ máy nhân sự & Thực hiện Kiểm toán nội bộ

–    Tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ

–    Thể thức làm việc của bộ phận kiểm toán nội bộ

–    Xây dựng kế hoạch kiểm toán

–    Thực hiện Kiểm toán

THỜI GIAN:

 • Khai giảng: ………………..
 • Thởi gian học: 3 ngày. Sáng & Chiều, Thứ bảy & Chủ nhật(Sáng 8:30-11:30, Chiều 13:30-16:30)
 • Ưu đãi:

Giảm 15% HP khi đăng ký trước ngày 

Giảm 25% HP khi đăng ký nhóm từ 3 người (không áp dụng các chương trình ưu đãi khác).

Tặng toàn bộ giáo trình khóa học

THÔNG TIN LIÊN HỆ: TRƯỜNG ĐÀO TẠO DOANH CHỦ

 • Địa điểm học: lầu 2, 643 Điện Biên Phủ, P1, Q3, Tp.HCM
 • Điện thoại: (08) 6293 4986
 • Email: info@doanhchu.com

Giải đáp một số câu hỏi về khoá học của những anh chị học viên  :190216- Q&A – Internal Control & Internal Audit

ĐĂNG KÝ HỌC
 
TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Giảng viên

Internal Control Specialist - ICI