Đào tạo kế toán – kiểm toán

2803, 2016

Cập nhật chế độ Kế toán DN theo Thông tư 200

 
Ngày 22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT – BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ – BTC năm 2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2015 […]

710, 2014

Kế toán – Kiểm toán viên thực hành

 

 
Nhằm bổ sung các kiến thức thực hành thực tế ngay trên ghế nhà trường và giúp các sinh viên có thể ra trường đáp ứng được công việc ngay, Công ty Doanh chủ đã liên kết với Công ty Kiểm toán CPA Á Châu đào tạo chương trình kế toán – kiểm toán thực […]